SINCE 1997 Copyright SHIBAURA RECORDS/special thanx to Charley Miyata/Rumiko Igarashi/Tatsuya Nakamura/Masahiko Shibata/Shinji Sekizawa/